Calendari de preinscripcions i matrícula

CALENDARI DE MATRICULACIÓ CURS 2020-2021

MATRICULACIÓ PRIMER TRIMESTRE (2020-2021)

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, CURSOS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS

  • Matriculació de l’alumnat preinscrit

del 2 al 9 de setembre de 2020

  • Matriculació de l’alumnat nou (fins a esgotar vacants)

A partir del 14 de setembre de 2020

 

CURSOS D’ANGLÈS  ( A1- A2.1- A2.2)

A partir del 14 de setembre de 2020

 

ALTRES FORMACIONS

Matriculació (fins a esgotar vacants) a partir del 14 de setembre de 2020

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • 2 fotografies carnet
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport
  • Per al curs de GES, a efectes de convalidacions: expedient acadèmic o documentació acreditativa dels estudis realitzats.

Si l’alumne o alumna és menor d’edat també ha de venir acompanyat del pare/mare o tutor/a i presentar:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la personal sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet)

En cas que la sol·licitud sigui per raons laborals, a més de la documentació anterior, han d’acreditar de la situació laboral de l’alumne/a mitjançant un certificat d’empresa on constin les dades d’aquesta i l’horari laboral de l’alumne/a.
I en cas de ser per altres motius específics, s’han d’acreditar les circumstàncies especials que impedeixen l’assistència a centres educatius en règim ordinari i s’ha de sol∙licitar l’autorització per a la matrícula al director/a del centre o aula.

 

LLOC DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Les preinscripcions i matriculacions es faran al CFA M. Dolors Paul de Cunit (c. de la Creueta, 17) de manera telemàtica i presencial (amb cita prèvia). L’horari d’atenció al públic serà de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 hores.

Per concertar cita prèvia cal trucar al telèfon 977 67 46 01 a partir de l’1 de setembre o bé enviant un correu electrònic  e3011935@xtec.cat