Calendari de preinscripcions i matrícula

CALENDARI DE MATRICULACIÓ CURS 2018-2019

 

MATRÍCULACIÓ PRIMER TRIMESTRE (2018-2019)

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, CURSOS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS

Matriculació de l’alumnat admès: del 4 al 7 de setembre de 2018

Matriculació de l’alumnat nou (fins esgotar vacants): a partir del 12 de setembre de 2018.

 

ALTRES FORMACIONS

Matriculació de l’alumnat nou (fins esgotar vacants): a partir del 18 de setembre de 2018.

Horari ampliat d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores; de dilluns a dijous, de 16 a 19 hores.

 

MATRICULACIÓ SEGON TRIMESTRE (2018-2019)

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Matriculació de l’alumnat propi: del 5 al 9 de novembre de 2018

Publicació de l’oferta de places vacants: 12 de novembre de 2018

Matriculació de l’alumnat nou: del 13 al 16 de novembre de 2018

 

MATRICULACIÓ TERCER TRIMESTRE (2018-2019)

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Matriculació de l’alumnat propi: del 25 de febrer a l’1 de març de 2019

Publicació de l’oferta de places vacants: 4 de març de 2019

Matriculació de l’alumnat nou: del 5 al 8 de març de 2019

 

ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal haver complert els 18 anys (o complir-los l’any natural en què s’inicia la formació).

També hi poden accedir les persones que tenen o compleixin els 16 anys l’any natural en què inicien la formació si es troben en alguna d’aquestes situacions:

 • Tenir un contracte laboral que impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari,
 • Trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball,
 • Ser esportista d’alt rendiment,
 • Cursar o haver cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial (PQPI),
 • Voler cursar la formació per proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà,
 • Participar al programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, “Joves per l’ocupació”.

Al curs de formació específica per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà també poden accedir-hi les persones que tenen més de 17 anys o bé els compleixen l’any natural en què inicien el curs.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • 2 fotografies carnet
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Per al curs de GES, a efectes de convalidacions: expedient acadèmic o documentació acreditativa dels estudis realitzats.

Si l’alumne o alumna és menor d’edat també s’ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la personal sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet)

En cas que la sol·licitud sigui per raons laborals, a més de la documentació anterior, han d’acreditar de la situació laboral de l’alumne/a mitjançant un certificat d’empresa on constin les dades d’aquesta i l’horari laboral de l’alumne/a.
I en cas de ser per altres motius específics, s’han d’acreditar les circumstàncies especials que impedeixen l’assistència a centres educatius en règim ordinari i s’ha de sol∙licitar l’autorització per a la matrícula al director/a del centre o aula.

 

LLOC DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Les preinscripcions i matriculacions es faran al CFA M. Dolors Paul de Cunit (c/ de la creueta, s/n) de manera presencial. L’horari d’atenció al públic serà de dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores i dimarts i dijous, de 16 a 19 hores.