Curs de preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà

Descripció

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau mitjà de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius.

La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés a grau mitjà és de 330 hores.

Continguts

  • Competència en llengua catalana i castellana
  • Competència en llengua estrangera
  • Competència social i ciutadana
  • Competència matemàtica
  • Competència d’interacció amb el món físic
  • Competència en tecnologies

Accés

Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal tenir més de 18 anys, o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació, però excepcionalment poden accedir-hi les persones majors de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què inicien la formació.

Cal tenir en compte que per realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà s’han de tenir 17 anys o complir-los l’any natural en què es realitza la prova.

Continuïtat

La qualificació que s’obté en aquesta formació es multiplica pel coeficient 0,20 i se suma a la nota de la prova d’accés.

Horari i preu

Horari: De dilluns a dijous, de 9 a 12.30 hores

Preu: 185 € (possibilitat de pagament fraccionat durant el primer trimestre)

Preinscripció i matrícula

Consultar apartat matriculació

Per a més informació sobre aquests estudis podeu visitar la pàgina del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_persones_adultes/estudis/preparacio_per_a_les_proves_dacces/?p_id=283&estudi